English     Vietnamese  
Explore & Achieve in first market entry

Laws effect from 2012

TT

Ref

Name of laws

Effective date

1

48/2010/QH12

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Law on using non-agriculture land

01/01/2012

2

57/2010/QH12

Luật thuế bảo vệ môi trường

Environment protection law

01/01/2012

3

58/2010/QH12

Luật Viên chức

Civil servant laws

01/01/2012

4

65/2011/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng Dân sự.

Amendment of civil proceeding laws

01/01/2012

5

66/2011/QH12

Luật phòng, chống mua bán người

Law on prevention and anti people trader

01/01/2012

6

67/2011/QH12

Luật kiểm toán độc lập

Law on independent audit

01/01/2012

7

01/2011/QH12

Luật lưu trữ

Record Retaintion Laws

01/01/2012

8

02/2011/QH12

Luật Khiếu nại

Law on compliant

01/01/2012

9

03/2011/QH12

Luật tố cáo

Denounce Law

01/01/2012

10

04/2011/QH12

Luật do lường

Law on measurement

01/01/2012

11

05/2011/QH12

Luật cơ yếu

Law on secret code

01/01/2012

12

2012/QH13

Luật Bảo hiểm tiền gửi

Law on protection Money Deposit

01/01/2013

13

2012/QH13

Luật phòng chống rửa tiền

Law on Anti Money Luandering

01/01/2013

14

2012/QH13

Luật giáo dục đại học

Law on University Education

01/01/2013

15

2012/QH13

Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Law on Anti and Preventive harmfulnesses of tobacco laws

01/01/2013

16

2012/QH13

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Law on dissaminate, education laws

01/01/2013

17

2012/QH13

Luật giá

Law on Price

01/01/2013

18

2012/QH13

Luật Công đoàn

Laws on Union

01/01/2013

19

2012/QH13

Luật Giám định Tư pháp

Law on Judicial Assessment

01/01/2013

20

2012/QH13

Luật Bảo hiểm tiền gửi

Law on protection Money Deposit

01/01/2013

21

2012/QH13

Luật phòng chống rửa tiền

Law on Anti Money Luandering

01/01/2013

22

2012/QH13

Luật giáo dục đại học

Law on University Education

01/01/2013

23

2012/QH13

Luật phòng chống tác hại thuốc lá

Law on Anti and Preventive harmfulnesses of tobacco laws

01/01/2013

24

2012/QH13

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Law on dissaminate, education laws

01/01/2013

25

2012/QH13

Luật giá

Law on Price

01/01/2013

26

2012/QH13

Luật Công đoàn

Laws on Union

01/01/2013

27

2012/QH13

Luật Giám định Tư pháp

Law on Judicial Assessment

01/01/2013

-
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
Our partners

Email: contactus@vietnaminsight.biz     Mobile: +84 932 196 368/908 143 488     Tel: +848 3914 6355